در تدریس انلاین بخش های زیر برای پایه های مختلف به تدریج فعال می گردد 

زیست دوازدهم

زیست یازدهم