dna-2

مولکول های اطلاعاتی

• نوکلئیک اسید ها
• همانند سازی دنا
• پروتئین ها
dna

جریان اطلاعات در یاخته

• رونویسی
• به سوی پروتئین
• تنظیم بیان ژن
human---dna

انتقال اطلاعات در نسل ها

• مفاهیم پایه
• انواع صفات
dna4

تغییر در اطلاعات وراثتی

• تغییر در ماده وراثتی جانداران
• تغییر در جمعیت ها
• تغییر در گونه ها
factory

از ماده به انرژِی

• تامین انرژی
• اکسایش بیشتر
• زیستن مستقل از اکسیژن
greenhouse

از انرژی به ماده

• فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
• واکنش های فتوسنتزی
• فتوسنتز در شرایط دشوار
dna-3

فناوری های نوین زیستی

• زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
• فناوری مهندسی پروتئین و بافت
• کاربرد های زیست فناوری
ANIMALS

رفتار های جانوران

• اساس رفتار
• انتخاب طبیعی و رفتار
• ارتباط و زندگی گروهی