تنظیم عصبی

• یاخته های بافت عصبی
• ساختار دستگاه عصبی

حواس

• گیرینده های حسی
• حواس ویژه
• گیرنده های حسی جانوران

دستگاه حرکتی

• استخوان ها و اسکلت
• ماهیچه و حرکت

تنظیم شیمیایی

• ارتباط شیمیایی
• غده های درون ریز

ایمنی

• نخستین خط دفاعی:ورود ممنوع
• دومین خط دفاعی:واکنش های عمومی اما سریع
• سومین خط دفاعی:دفاع اختصاصی

تقسیم یاخته

• کروموزوم
• میتوز
• میوز و تولید مثل جنسی

تولید مثل

• دستگاه تولید مثل در مرد
• دستگاه تولید مثل در زن
• رشد و نمو جنین
• تولید مثل در جانوران

تولید مثل نهاندانگان

• تولید مثل غیرجنسی
• دستگاه تولید جنسی
• از یاخته تخم تا گیاه

پاسخ گیاهان به محرک ها

• تنظیم کننده های رشد در گیاهان
• پاسخ به محیط