دنای دو رشته ای و دنای تک رشته ای

رنای تک رشته ای و دنای دو رشته ای RNA و DNA
ابتدا یه بار به صورت کلی تصویر رو نیگا کنین شاید اصلا خودتون فهمیدین چی به چیه!!!
icon
icon-down-bold


medium

دنای دو رشته ای دنا همیشه و همه جا به
صورت دو رشته ای می باشد اما در همه جا به صورت خطی دیده نمی شود. با وجود این که در این تصویر دنا به صورت خطی کش
یده شده است اما در باکتری ها یعنی پروکاریوت ها دنا به صورت حلقوی می باشد. هم در دنای حلقوی و هم در دنای خ
طی باز های آلی در مقابل یکدیگر جفت می شوند و به دو بازی که بایکدیگر جفت می شوند جفت باز می گوییم.

باز های آلی در نوکلئید ها:RNA و DNA

باز های نوکلئید ها در کل 5 نوع می باشد یعنی اگر باز های دنا و رنا را باهم حساب کنیم 5 نوع باز خواهیم داشت
در حالی که در دنا و رنا در هر کدام به صورت جداگانه 4 نوع باز داریم اما چرا؟

در دنا باز یوراسیل مشاهده نمی شود و در رنا این باز تیمین است که وجود ندارد به همین خاطر هم در دنا و هم در
رنا کلا 4 نوع باز آلی داریم

جفت باز ها:

همه باز ها در کنار همدیگر نمی توانند قرار بگیرند و فقط جفت بازی که از نظر شکل مکمل هم هستند در کنار یکدی
گر قرار خواهند گرفت. این جفت باز ها شامل سیتوزین و گوانین و همچنین آدنین با تیمین یا یوراسیل است. به عبارت بهت
ر هر کجا که باز سیتوزین وجود داشته باشد در مقابلش حتما باز گوانین خواهیم دا

شت و همچنین هر کجا باز آدنین دیدیم یا باز تیمی در مقابلش وجود خواهد داشت یا در رنا ها یوراسیل را خواهیم داشت.

چرا قطر دنا در طول دنا ثابت می باشد؟

 

 

در مقابل باز تک حلقه ای همیشه باز دو حلقه ای قرار می گیرد به همین خاطر در کل دنا همیشه سه حلقه باز در
کنار یکدیگر دیده می شود و این امر باعث پایداری و ثابت ماندن قطر دنا در سراسر آن می شود.

باز های تک حلقه ای و دو حلقه ای کدام باز ها هستند؟

باز تک حلقه ای شامل باز گوانین و آدنین می شود در حالی که باز های دو حلقه ای شامل باز های سیتوزین یوراس
یل و تیمین است.
no-repeat;left top;;
auto

اندکی هم در ارتباط با رنا!!!
icon
icon-down-open

رنای تک رشته ای

همان طور که دنا همیشه به صورت دو رشته ای د

یده می شود رنا نیز همیشه به صورت تک رشته ای خواهد
بود. در رناهای تک رشته ای در مقابل باز ها باز دیگری ندا

ریم که قرار بگیرد به همین خاطر پیوند هیدروژنی در بین جفت باز مشاهده نمی شود(یعنی کلا جفت باز در رنا نداریم)

آیا پیوند هیدروژنی در کل رنا ها دیده نمی شود؟

خیر! برخی رنا ها آنقدر در خود پیچ و تاپ می خورند که بین برخی باز های آن پیوند هیدروژنی به وجود می آ
ید این رنا ها را رنای ناقل می گوییم که
وظیفه رناهای ناقل نیز انتقال امینو اسید به محل ترج
مه برای عمل پروتئین سازی می باشد. در کل سه نوع رنا داریم که در بین این سه نوع رنا فقط در بین برخی باز های رنای ناقل پ
یوند هیدروژنی دیده می شود.

no-repeat;left top;;
auto

ویدئو آموزشی
آموزش ویدئ
ویی این بخش رو میتونین از طریق لینک زیر مشاهده کنین!
icon
icon-cd-line

no-repeat;left top;;
auto

4.5/5

برای دوستاتم بفرست بخونن :)

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *