تحلیل تصویر آوند های چوبی و آبکشی در یک دسته آوندی

  • در سامانه بافت آوندی تنها آوند یافت نمی شود بلکه یاخته ها دیگری چون نرم آکنه ای و فیبر نیز وجود دارد
  • آوند های چوبی از یاخته های مرده تشکیل شده است به عبارتی دیگر یاخته های آوند چوبی تمامی اجزای سلولی خود را از دست داده اند و فقط دیواره دارند
  • عناصر آوندی جز آوند چوبی محسوب می شوند یعنی از یاخته های مرده تشکیل شده اند همچنین یاخته های عناصر آوندی کوتاه و پست شر هم قرار گرفته است همچنین دیواره عرضی ندارند

نیم نکته: دیواره عرضی چیه؟! دیواره عرضی درون آونده و یاخته های آوند رو جدا می کنه که تو عناصر آوندی از بین رفته پس عناصر پیوندی به صورت پیوسته قرار گرفته اند

  • نایدیس یا همان تراکئید ها نیز جز آوند چوبی محسوب می شوند و نسبت به عناصر آوندی باریک تر و دراز تر می باشند و سکل کلی آن ها دوکی شکل است

نیم نکته: اگه به شکل دقت کنید عناصر آوندی لان نداره ولی نایدیس دارای لان هستن

  • آوند های آبکشی دارای یاخته های زنده هستند که حمل و نقل شیره پرورده را در گیاه بر عهده دارند

نیم نکته: درسته زنده هستن یاخته های آوند آبکشی ولی هسته ندارن

  • تمامی آوند های چوبی حمل و نقل شیره خام را بر عهده دارند و تمامی آوند های آبکشی موجود در گیاهان شیره پرورده را جا به جا می کنند
  • در کنار یاخته های آوند آبکشی یاخته های همراه نیز مشاهده می شود که به باخته های آوند آبکشی چسبیده می باشند

نیم نکته: البته یادتون باشه که سلول های همراه فقط تو نهان دانگان دیده میشه

 

مطالب بیشتری بخوانید ...

تقسیم یاخته
zistbama

تقسیم سیتوپلاسم

تقسیم سیتوپلاسم تو یاخته های جانوری و گیاهی به صورت های مختلفی انجام میشه اما هدف از هر دو تا تقسیم یکی هست و اونم

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید