فوریه 24, 2019
تکنیک های افزایش درصد زیست

تکنیک های افزایش درصد زیست

  اگر درصد زيستتون در […]
فوریه 23, 2019

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH ؟ چه اتفاقاتی در تیلاکوئید رخ می دهد ؟ چگونه در تیلاکوئید انرژی نوری به دام می افتد ؟ مرحله وابسته به نور فتوسنتز
فوریه 20, 2019

چگونه متن کتاب درسی را خوب بخوانیم

کتاب خوانی – خواندن با […]
فوریه 20, 2019

هر آنچه که در ارتباط با تجزیه نوری آب باید دانست

محل تجزیه نوری آب در سطح داخلی تیلاکوئید می باشد یعنی تجزیه نوری آب در خود فتوسیستم 2 و در سطح داخلی آن است و در نتیجه این تجزیه نیز الکترون اکسیژن و پروتون به وجود می آید. پس می توان گفت که الکترون اکسیژن و پروتون در سطح داخلی تیلاکوئید ساخته می شود و تجزیه نوری آب باعث افزایش غلظت این مواد در داخل تلاکوئید می شود. همان طور که اشاره شد اکترون حاصل از این تجزیه نوری کمبود الکترونی موجود در سبزینه A را جبران می کنند و پروتون هایی که در اثر این تجزیه به وجود می آید در داخل تیلاکوئید تجمع و باعث اسیدی شدن فضای داخلی تیلاکوئید می شوند
فوریه 13, 2019

آموزش ویدئویی تبادل گاز ها

آموزش ویدئویی تبادلات گازی آموزش […]
فوریه 9, 2019
توضیح نکات واکنش فتوسنتزی درون تیلاکوئید و فتوسیستم 1 I II و گردش الکترون ها تاثیر نور و محل فتوسنتز در برگ نقش کلروپلاست الکترون ها و آب

واکنش های فتوسنتزی

واکنش های فتوسنتزی تایتل توضیح […]