آذر ۲۰, ۱۳۹۷

پروتئین ها

پروتئین ها ساختار امینو اسید ها: امینو اسید ها مونومر های سازنده ی پلی مرهای خطی یعنی پروتئین ها محسوب میشوند. در ساختار یک امینو اسید […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

مفصل متحرک

مرداد ۷, ۱۳۹۷

جذب گلوکز

مرداد ۳, ۱۳۹۷

تحلیل تصویر(اسکلت و استخوانها)