دسامبر 11, 2018

پروتئین ها

پروتئین ها ساختار امینو اسید ها: امینو اسید ها مونومر های سازنده ی پلی مرهای خطی یعنی پروتئین ها محسوب میشوند. در ساختار یک امینو اسید […]
آگوست 2, 2018

مفصل متحرک

جولای 29, 2018

جذب گلوکز

جولای 25, 2018

تحلیل تصویر(اسکلت و استخوانها)