مارس 28, 2019

آزمونک 8 فروردین زیست باما

مارس 15, 2019

واکنش های فتوسنتزی( درسنامه کامل)

کلروفیل کارتنوئید رنگیزه و کلروپلاست است 3- حال وقتی که اکترون انرژی نور خورشید را می گیرد انرژی آن به تراز بالاتری می رود و الکترون […]
فوریه 25, 2019

آزمونک ( از ماده به انرژی)

فوریه 23, 2019

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH ؟ چه اتفاقاتی در تیلاکوئید رخ می دهد ؟ چگونه در تیلاکوئید انرژی نوری به دام می افتد ؟ مرحله وابسته به نور فتوسنتز