می 6, 2018

هر روز یک سوال

می 19, 2017

تنوع گوارش در جانداران

پیشگفتار : در مورد گوارش در انسان مطالبی رو خوندیم و تو این قسمت قراره در مورد تنوع گوارش در جانداران بخونیم خب در ابتدا بگم […]
می 10, 2017

تنظیم اعمال دستگاه گوارش

پیشگفتار : آقا کجا ؟؟؟؟؟ نرو پایین ! اول پیش گفتارو قرار بود بخونیا !!! گفتارو بخون بعدش ! خب قراره چی بخونیم ؟ فکر کردین […]
می 4, 2017

جذب مواد در لوله گوارش

پیشگفتار : جذب مواد در لوله گوارشی چجوریه ؟ خب به نظرتون مواد بعد گوارش چجوری جذب میشن ؟ آب چجوری جذب میشه ؟ گوشتی که […]