جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
مدیر سایت

کپسول بومن

کپسول بومن از دو دیواره شامل دیواره درونی و بیرونی تشکیل شده است دیواره درونی کپسول بوممن در تماس مستقیم با مورگ های کلافک می

ادامه مطلب »