ژانویه 18, 2018

کپسول بومن

کپسول بومن از دو دیواره شامل دیواره درونی و بیرونی تشکیل شده است دیواره درونی کپسول بوممن در تماس مستقیم با مورگ های کلافک می باشد […]