ژانویه 18, 2018

چگونگی حرکت مواد در آوند آبکشی

حرکت شیره پرورده توسط یاخته […]
ژانویه 18, 2018

آوند های چوبی و آبکشی

در سامانه بافت آوندی تنها […]