ژانویه 18, 2018

چگونگی حرکت مواد در آوند آبکشی

حرکت شیره پرورده توسط یاخته های زنده صورت میگیرد نیم نکته: یعنی آوند آبکشی شیره پرورده رو جا به جا میکنه که اونم یاخته های زنده […]
ژانویه 18, 2018

آوند های چوبی و آبکشی

در سامانه بافت آوندی تنها آوند ماده نمی شود بلکه یاخته ها دیگری چون نرم آکنه ای و فیبر نیز وجود دارد آوند های چوبی از […]