می 27, 2018

بررسی ساختار قلب

می 13, 2018

سال دهم – فصل 6 – شکل 18

در سامانه بافت آوندی تنها آوند ماده نمی شود بلکه یاخته ها دیگری چون نرم آکنه ای و فیبر نیز وجود دارد آوند های چوبی از […]