مارس 15, 2019

واکنش های فتوسنتزی( درسنامه کامل)

کلروفیل کارتنوئید رنگیزه و کلروپلاست است 3- حال وقتی که اکترون انرژی نور خورشید را می گیرد انرژی آن به تراز بالاتری می رود و الکترون […]
فوریه 23, 2019

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH

آموزش تصویری ساخته شدن ATP و NADPH ؟ چه اتفاقاتی در تیلاکوئید رخ می دهد ؟ چگونه در تیلاکوئید انرژی نوری به دام می افتد ؟ مرحله وابسته به نور فتوسنتز
فوریه 20, 2019

هر آنچه که در ارتباط با تجزیه نوری آب باید دانست

محل تجزیه نوری آب در سطح داخلی تیلاکوئید می باشد یعنی تجزیه نوری آب در خود فتوسیستم 2 و در سطح داخلی آن است و در نتیجه این تجزیه نیز الکترون اکسیژن و پروتون به وجود می آید. پس می توان گفت که الکترون اکسیژن و پروتون در سطح داخلی تیلاکوئید ساخته می شود و تجزیه نوری آب باعث افزایش غلظت این مواد در داخل تلاکوئید می شود. همان طور که اشاره شد اکترون حاصل از این تجزیه نوری کمبود الکترونی موجود در سبزینه A را جبران می کنند و پروتون هایی که در اثر این تجزیه به وجود می آید در داخل تیلاکوئید تجمع و باعث اسیدی شدن فضای داخلی تیلاکوئید می شوند
فوریه 12, 2019

حالت های مختلف فتوسنتز وابسته به نور و مستقل از نور

فتوسنتزوابسته و مستقل از نور واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور فتوسنتز چیست و چه واکنش هایی مستقل از نور هستند یا وابسته […]
فوریه 9, 2019

واکنش های فتوسنتزی

واکنش های فتوسنتزی تایتل توضیح نکات واکنش فتوسنتزی درون تیلاکوئید و فتوسیستم 1 I II و گردش الکترون ها تاثیر نور و محل فتوسنتز در برگ […]