آذر ۲۵, ۱۳۹۷

گفتار ۲ – انواع صفات

انتقال اطلاعات در نسل هاانتقال اطلاعات در نسل ها صفات چند جایگاهی صفات گسسته صفات گسسته صفات گسسته left صفات چند جایگاهی زیست دوازدهم – انواع […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

مفاهیم پایه

انتقال اطلاعات در نسل ها در ژن نمود هایی که خالص باشند واضح است که هر دو ژن منجر به یک صفت واحد خواهند شد انتقال اطلاعات […]