دسامبر 16, 2018

گفتار 2 – انواع صفات

انتقال اطلاعات در نسل هاانتقال اطلاعات در نسل ها صفات چند جایگاهی صفات گسسته صفات گسسته صفات گسسته left صفات چند جایگاهی زیست دوازدهم – انواع […]
دسامبر 1, 2018

مفاهیم پایه

انتقال اطلاعات در نسل ها در ژن نمود هایی که خالص باشند واضح است که هر دو ژن منجر به یک صفت واحد خواهند شد انتقال اطلاعات […]