تغییر در جمعیت ها

در همه گونه ها تفاوت های فردی مشاهده می شود و این تفاوت های فردی باعث ایجاد گونه جدید نمی شود. به عنوان مثال انسان

ادامه مطلب »