نوامبر 17, 2018

گفتار 2 – به سوی پروتئین

ترجمه چجوری انجام میشه؟! ژن دارای فرآورده های مختلفی می باشد و پلی پپتید نیز از مهم ترین فرآورده های آن هست. همین پلی پپتید ها […]