سپتامبر 21, 2019

طرح های مختلف برای همانند سازی

طرح های مختلف برای همانند […]
سپتامبر 15, 2019

دنای دو رشته ای و دنای تک رشته ای

رنای تک رشته ای و […]
سپتامبر 12, 2019

اجزای یک نوکلئید (شکل 3 فصل مولکول های اطلاعاتی زیست دوازدهم)

کنکور و کانون قلم چی […]
سپتامبر 8, 2019

آزمایش گریفیت و نتایج آن – شکل 2 زیست شناسی دوازدهم

کنکور خوب است . زیست […]
دسامبر 11, 2018

پروتئین ها

پروتئین ها ساختار امینو اسید […]