جریان اطلاعات در یاخته
zistbama

ساختار رناتن یا ریبوزوم

در زیست دوازدهم ساختار رناتن جز مباحث فوق العاده مهم هست رناتن یا همان ریبوزوم محل ساخت پروتئین است. رناتن در سیتوپلاسم به صورت آزاد

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

انواع رنا RNA

نوکلئیک اسید ها به دو نوع دنا و رنا تقسیم می شوند. رنا تنها از یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است و به سه

ادامه مطلب »