آذر ۲۰, ۱۳۹۷

پروتئین ها

پروتئین ها ساختار امینو اسید ها: امینو اسید ها مونومر های سازنده ی پلی مرهای خطی یعنی پروتئین ها محسوب میشوند. در ساختار یک امینو اسید […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

مفاهیم پایه

انتقال اطلاعات در نسل ها در ژن نمود هایی که خالص باشند واضح است که هر دو ژن منجر به یک صفت واحد خواهند شد انتقال اطلاعات […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۷

گفتار ۲ – به سوی پروتئین

ترجمه چجوری انجام میشه؟! ژن دارای فرآورده های مختلفی می باشد و پلی پپتید نیز از مهم ترین فرآورده های آن هست. همین پلی پپتید ها […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷

درسنامه فصل دوم – گفتار اول

پیشگفتار آنچه در این گفتار زیست دوازدهم می خوانیم در ارتباط با رونویسی می باشد که در ابتدا مفاهیم رونویسی مورد تشریح قرار گرفته است و […]