تقسیم یاخته
zistbama

مختصری در مورد کاستمان

اولین اتفاقی که در کاستمان پس از اینترفاز رخ خواهد داد مرحله کاستمان1 می باشد. در این مرحله عدد کروموزمی و تعداد فام تن ها

ادامه مطلب »