تنظیم عصبی
zistbama

وظایف مخچه

مخچه یکی از بخش های اصلی مغز هست که از دو نیمکره تشکیل شده است. در مرکز مخچخ بخشی به نام کرمینه وجود دارد که

ادامه مطلب »