می 17, 2018

تحلیل تصویر ساختار گوش

گوش انسان،از سه قسمت گوش بیرونی و میانی و درونی تشکیل شده است.گوش بیرونی شامل لاله گوش ومجرای گوش است که وظیفه آنها جمع آوری امواج […]