فوریه 8, 2019
تنه استخوان ها - استخوان های دراز متراکم ساختار بافت پوششی پیوندی متراکم

استخوان ها و اسکلت

ازخارج به داخل شامل استخون متراکم تنه استخوان های درزا و اسفنجی :توضیح لایه های ساختار تنه و اسفنجی شامل بافت پوششی پیوندی متراکم چند لایه […]