جلسه چهارم

دومین خط دفاعی : واکنش های عمومی اما سریع

میکروب ها در صورتی که بتوانند از اولین خط دفاعی بدن عبور کنند؛ در مرحله بعدی با دومین خط دفاعی بدن رو به رو خواهند شد.

اولین و دومین خط دفاعی بدن دارای دفاع غیر اختصاصی هستند.

مشاهدات ایلیا مچینکوف

ایلیا مچینکوف یک دانشمند بود که بر روی لارو یک ستاره دریایی مطالعه می‌کرد. بدن لارو ستاره دریایی شفاف است و امکان مطالعه داخل بدن را فراهم می‌کند.

  • ستاره دریایی جز خارپوستان است و خارپوستان نیز جز دسته بی مهرگان می‌باشند.
  • بی مهره ها شامل: اسفنج ها، کیسه تنان، کرم ها، نرم تنان، بندپایان و خارپوستان هستند.
  • خارپوستان در سطح و زیر پوست خود دارای خار هایی هستند.
  • علاوه بر ستاره دریایی، توتیا و سکه شنی نیز جز خارپوستان محسوب می‌شود.

اولین مشاهده مچینکوف : این دانشمند در مطالعه خود یاخته هایی را مشاهده کرد که شبیه آمیب است و حرکات آمیبی دارد (آمیب نیست شبیه آمیب است) . او متوجه شد که این یاخته ها دارای قابلیت حرکتی هستند و ذرات اطراف ( نه سلول ها یا میکروب ها)  خود را می‌خورند. او از این مشاهده حدس زد (مشاهده نکرده ! فقط حدس زده ) که شاید این یاخته ها ذرات خارجی و میکروب ها را نیز می‌خورند.

دومین مشاهده مچینکوف: او برای این که بتواند فرضیه خود را تایید کند ابتدا قطعات ریزی از خار گل رز را وارد بدن لارو ستاره دریایی کرد. او این قطعات را در زیر پوست جاندار قرار داد. تا صبح فردا مشاهده کرد که هیچ قطعه ای خار گل رز در بدن جاندار مشاهده نمی شود و این یاخته ها تمامی این خرده ها را خورده است. مچینکوف این یاخته ها را که شبیه به آمیب بودند و ذرات خارجی را می‌خوردند؛ بیگانه خوار نامید و بقیه عمر خود را صرف تحقیق در ارتباط با این پدیده کرد.

  • آمیب ها جز آغازیان تک سلولی هستند.
  • این جانداران با کمک پاهای کاذب حرکت می‌کنند که به این حرکات حرکات آمیبی شکل گفته می‌شود.
  • درون خاک مرطوب و آب زندگی می‌کنند و فاقد دیواره سلولی هستند در نتیجه سیتوپلاسم آن ها آزادانه حرکت می‌کند.
  • آمیب ها ذرات غذایی را با کمک فرایند فاگوسیتوز می‌بلعند.

دومین خط دفاعی

دستگاه ایمنی ما یاخته های خودی را می‌شناسد و در مقابل یاخته های خودی واکنش نشان نمی دهد.

افرادی که به بیماری خود ایمنی مبتلا هستند؛ دستگاه ایمنی آن ها در مقابل سلول های خودی واکنش نشان می‌دهد و آن ها را از بین می‌برد.

دستگاه ایمنی تنها در مقابل ذراتی که آن ها را بیگانه تشخیص می‌دهد واکنش نشان می‌دهد. دومین خط دفاعی بدن بیگانه ها را بر اساس ویژگی های عمومی آن ها تشخیص می‌دهد. چون دومین خط دفاعی بر اساس ویژگی های عمومی بیگانه ها را تشخیص می‌دهد؛ دومین خط دفاعی نیز دارای دفاع غیر اختصاصی می‌باشد.

دومین خط دفاعی که در این گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد شامل موارد زیر می‌باشد: