جهت اطلاع از شرایط دوره . تماس بگیرید

مفاهیم پایه

انتقال اطلاعات در نسل ها

در ژن نمود هایی که خالص باشند واضح است که هر دو ژن منجر به یک صفت واحد خواهند شد انتقال اطلاعات در نسل ها
یا بهتر بگوییم هر دو ژن به تفاهم می رسند که یک نوع پروتئین را بسازند
ولی در ژن نمود هایی که نا خالص هستند این تفاهم شکل نمی گیرد ، پس چند اتفاق خواهد افتاد :
بازی و نفهتگی (غالب ، مغلوب )
دگره ای که بارز است (حرف بزرگ نوشته شده) زورش بیشتر است و نمی گذارد از روی دگره نهفته رونویسی انجام بگیردپس فقط ما نمود ژن بارز را خواهیم دید
حال برگردیم به رابطه d و D : در اینجا با اینکه ژن نمود ساخته نشدن پروتئین های Rh وجود دارد ولی چون دستور ساخته شدن پروتئینی روی آن نیست پس نه رونویسی می شود و نه ترجمه ( ما رمزه های ژن d را روی یک دگره داریم ولی رمزه ساخته شدن پروتئینی روی آن وجود ندارد)

right

center

no-repeat;left top;;

auto

گروه خونی

500

534

left

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

برخلاف ژن D که پروتئین غشائی رمز می کرد و مثبت منفی بودن بر اساس وجود یک پروتئین روی غشا بود
در گروه های خونی ABO ، ژن ها موجب ترجمه شدن آنزیم هایی پروتئینی می شوند که کربوهیدراتی را در غشا قرار می دهد که این کربوهیدرات و نوعش نشان دهنده ی گروه خونی است
رابطه بین ژن ها در گروه های خونی AO و BO هم مانند Rh بارز و نهفتگی است

right

center

no-repeat;left top;;

auto

40-2

500

534

left

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

ژن های هم توان:
ژن های هم توان زورشان برای بروز دادن خود یکسان است و هر دو می توانند با تمام قوا بروز کنند و خود را نشان دهند، پس از بروز این دو ژن (ترجمه شدن شان) نتیجه ی هر دو را می توانیم در رخ نمود ( چون ماه شب چهارده !) یاخته مشاهده کنیم
در گروه خونی AB ، فرد یکی از ژن های A و B را از مادرش و آن یکی را از پدرش گرفته و حال هر دو ژن را دارد که این ژن ها هم توان هستند و هر دو آنزیم مربوط به گروه خونی خود را می سازند که هر آنزیم هم کربوهیدرات مرود نظر خود را در غشا قرار می دهد که در نتیجه هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی A و B را در سطح غشای گلبول قرمز خواهیم دید.

right

center

no-repeat;left top;;

auto

41-3

500

534

left

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

بارزیت ناقص:

در این قسمت با ژن هایی طرف هستیم که هیچ کدام زور کافی برای تحمیل کردن حرف خود ندارند و همچنین مانند ژن های هم توان یک دنده نیستند ، پس با هم به تفاهم می رسند و یک رخ نمود میانگین هر دو صفت بروز می دهند
تفاوت بین بارزیت ناقص و هم توانی : در بارزیت ناقص ما نمی توانیم اثری از هر دو ژن در رخ نمود ببینیم بلکه یک حالت میانگین مشاهده می کنیم ولی در هم توانی می توان رخ نمود هر دو ژن را در یاخته مشاهده کرد
شباهت بین این دو : در بارزیت ناقص همانند هم توانی هر دو ژن رونویسی و ترجمه می شوند ولی میانگین آن ها را می توان مشاهده کرد
دگره ی O هیچ آنزیمی نمی سازد و بگویند هیچ کربوهیدرات غلط است چون ژن ها کربوهیدرات اصلا نمیسازند.
آنزیمی که با ژن گروه خونی A ساخته می شود نمی تواند کربوهیدرات گروه خونی B را در غشای گلبول قرمز قرار دهد
همه این کربوهیدرات ها و آنزیم ها در دوران اولیه گلبول قرمز در غشای آن قرار می گیرند چون همانطور که می دانید گلبول قرمز اندامم هایش را از دست می دهد و توانایی ساخت این ها را ندارد

right

center

no-repeat;left top;;

auto

ژن های هم توان: ژن های هم توان زورشان برای بروز دادن خود یکسان است و هر دو می توانند با تمام قوا بروز کنند و خود را نشان دهند، پس از بروز این دو ژن (ترجمه شدن شان) نتیجه ی هر دو را می توانیم در رخ نمود ( چون ماه شب چهارده !) یاخته مشاهده کنیم در گروه خونی AB ، فرد یکی از ژن های A و B را از مادرش و آن یکی را از پدرش گرفته و حال هر دو ژن را دارد که این ژن ها هم توان هستند و هر دو آنزیم مربوط به گروه خونی خود را می سازند که هر آنزیم هم کربوهیدرات مرود نظر خود را در غشا قرار می دهد که در نتیجه هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی A و B را در سطح غشای گلبول قرمز خواهیم دید.

500

534

left

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

زیست باما – انتقال اطلاعات مولکول های زیستی

مطالب بیشتری بخوانید ...

ایمنی
zistbama

خطوط دفاعی بدن

اگه فک میکنین که خطوط دفاعی رو فقط تو بازی فوتبال میبینین سخت در اشتباهین! بدن ما هم سه لایه خط دفاعی داره که جوری

ادامه مطلب »
درسنامه ها
zistbama

شیره لوزالمعده

تو این پست آموزشی بزرگ ترین درسنامه مربوط به شیره لوزالمعده رو که مربوط به کنکور و درس و مشق شما هست رو میخایم ارائه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید