جلسه اول

اندام های حرکتی

در این فصل در ارتباط با اندام هایی بحث خواهد شد که باعث حرکت می شود. بدون شکل در بدن ما اسکلت بندی و استخوان یکی از مهم ترین نقش ها را در حرکت دارد.

استخوان بخشی از اسکلت را در بدن تشکیل می دهد و خود اسکلت شامل دو بخش زیر است:

  • محوری
  • جانبی

اسکلت محوری: این اسکلت در واقع محور بدن را تشکیل می دهد و از اندام های مهمی مانند قلب و مغز محافظت می کند. علاوه بر این اسکلت محوری درجویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز دارای نقش است.

اسکلت جانبی: اسکلت جانبی نسبت به اسکلت محوری نقش بیشتری در حرکت را دارا می باشد و استخوان های دست و پا جزئی از اسکلت جانبی می باشند.

  • در شکل کتاب استخوان های چکشی، سندانی و رکابی مشاهده نمی شود.
  • این استخوان ها در بخش میانی گوش مشاهده می شوند.
  • این استخوان ها کوچک ترین استخوان بدن و استخوان ران بزرگ ترین استخوان بدن می باشد.

اعمال و وظایف استخوان ها

استخوان ها از اندام های بدن حفاظت و پشتیبانی می کنند. به عنوان مثال گفتیم که استخوان ها اسکلت محوری در حفاظت از قلب و مغز دارای نقش هستند. همچنین گفتیم که استخوان های چکشی، سندانی و رکابی که کوچک ترین استخوان های بدن هستند نیز در شنوایی نقش دارند و با لرزش خود باعث انتقال امواج به گوش درونی و در نهایت تحریک گیرنده های شنوایی می شوند.

علاوه بر موارد فوق استخوان ها به همراه ماهیچه ها باعث حرکت در بدن می شوند.

در کل وظایف استخوان ها در جدول زیر خلاصه شده است:

اشکال استخوان ها

استخوان ها دارای شکل های مختلفی هستند که در کل در 4 گروه زیر تقسیم بندی می کنیم:

استخوان های دراز: استخوان های ران و بازو جز استخوان های دراز می باشند.

  • استخوان ران بزرگ ترین استخوان بدن است.
  • علاوه بر استخوان های ران و بازو، استخوان های زندزیرین، زندزبرین، درشت نی، نازک نی، کف دست، کف پا، انگشتان دست و پا جزئی از استخوان های دراز می باشند.

استخوان های کوتاه: استخوان های مچ دست را جزئی از استخوان های کوتاه محسوب می کنیم.

استخوان های پهن: استخوان جمجمه جزئی از استخوان های پهن می باشد.

استخوان نامنظم: استخوان های ستون مهره نیز جز استخوان های نامنظم محسوب می شود.