جلسه دوم

انواع یاخته های عصبی

نورون یا همان یاخته های عصبی خود به سه گروه تقسیم بندی می شود که شامل موارد زیر است:

  • نورون حسی
  • نورون حرکتی
  • نورون رابط

 

نورون حسی: نورون حسی پیام ها از اندام های حسی به سمت مغز و نخاع می آورد. مغز و نخاع بخش مرکزی دستگاه عصبی را تشکیل می دهد پس نورون های حسی پیام عصبی را به سمت بخش مرکزی می آورد.

نورون حرکتی: نورون حرکتی پیام عصبی را از مغز و نخاع به سمت اندام ها می برد. یعنی این نورون پیام عصبی را از بخش مرکزی به سمت اندام هایی مانند ماهیچه وغده هدایت می کند.

نورون رابط: این نورون همان طور که از اسمش پیداست بین نورون های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می کند.

در کتاب درسی جمله ای وجود دارد به شرح زیر!!!

“هر سه نوع یاخته عصبی می تواند میلین دار و بدون میلین باشد”

نورون های رابطی که در کتاب درسی شما وجود دارد در ساختار خود فاقد غلاف میلین هستند اما دلیل این که در کتاب درسی شما گفته شده است هر سه نوع نورون می تواند هم دارای غلاف میلین و هم فاقد غلاف میلین باشد این است که نوعی نورون رابط به نام نورون رابط فرافکن وجود دارد که شبیه نورون های حرکتی می باشد و پیام عصبی را به سمت اندام های حرکتی می برد این نوع نورون رابط دارای غلاف میلین می باشد.( هر کجا از نورون رابط استفاده کردیم منظور ما در این جزوه نورون های رابط فرافکن نیست)