جلسه دوم

غده های بدن

سلول هایی که هورمون را ترشح می کنند به آن ها سلول های درون ریز گفته می شود. ممکن است این سلول ها در یک جای بدن تجمع داشته باشند؛ در این صورت غده ای تحت عنوان غده درون ریز از سلول های درون ریز به وجود می آید.

در کل در بدن ما دو نوع غده وجود دارد که به شکل زیر عمل می کنند:

در اندام های دیگر بدن به جز غده ها نیز سلول های درون ریز وجود دارد به عنوان مثال در معده سلول های درون ریز گاسترین و در روده سکرتین ترشح می کنند.

همه هورمون ها پروتئینی نیستند؛ ما هورمون های استروئیدی نیز داریم.

در کل در بدن ما به سلول های درون ریز و غده های درون ریز دستگاه درون ریز گفته می شودت. می توانیم بگوییم:

 دستگاه درون ریز = تمامی غده های درون ریز بدن + تمامی سلول های درون ریز موجود در بدن

در نهایت در شکل زیر غده های درون ریز موجود در دستگاه درون ریز نام برده شده است: