جلسه سوم

مفصل

اگر بخواهیم تعریف ساده ای از مفصل داشته باشیم؛ می توانیم بگوییم زمانی که دو استخوان به هم می رسند مفصل تشکیل می شود. در کل مفصل ها را در گروه بندی زیر می توانیم تقسیم کنیم.

مفصل ثابت: در مفصل ثابت استخوان ها دارای حرکت نیستند و تنها بعضی از مفصل های بدن ما ثابت می باشند.

مثالی که در کتاب درسی در ارتباط با مفصل های ثابت زده شده است مفصلی است که بین استخوان های جمجمه به وجود می آید.

مفصل متحرک: همان طور که گفتیم بیشتر مفصل ها از نوع متحرک هستند. در مفصل متحرک استخوان ها در محل مفصل حرکت می کنند.

مفصل های زانو، انگشتان و لگن نمونه ای از انواع مفصل های متحرک می باشند.

مفصل های متحرک در کل دارای ویژگی های زیر می باشند:

  • سر استخوان ها در محل مفصل های متحرک توسط لایه غضروفی پوشیده شده است.
  • در محل مفصل بخشی به نام کپسول مفصلی وجود دارد که به در کنار هم ماندن استخوان ها کمک می کند.
  • داخل کپسول مفصلی مایعی به نام مایع مفصلی دیده می شود که این مایع به کاهش میزان اصطکاک بین دو استخوان هنگام حرکت کمک می کند.
  • علاوه بر کپسول مفصلی، رباط و زردپی نیز وجود دارد که به در کنار هم ماندن استخوان ها کمک می کند.
  • جنس هر سه مورد گفت هشده از نوع بافت پیوندی رشته ای می باشد.
  • رباط ها استخوان ها را به هم متصل می کند و زردپی ماهیچه ها را به استخوان وصل می کند.