جلسه هفتم

حرکت در جانوران

در همه جانوران حرکت دیده می شود و حرکت نیاز به اسکلت دارد. اگر بخواهیم اکسلت در جانوران را تقسیم بندی کنیم به صورت زیر خواهد بود:

آب ایستایی: اسکلت آب ایستایی در نتیجه تجمع آب در داخل بدن جانور به وجود می آید.

در جانورانی که اسکلت هم ایستایی دارند، استخوان و غضروف مشاهده نمی شود.(جانوران دارای اسکلت بیرونی نیز غضروف و استخوان ندارند.)

عروس دریایی نمونه ای از جانوری می باشد که اسکلت هم ایستایی دارد. این جانور آب را در داخل بدن خود جمع کرده و با فشار به بیرون پرتاب می کند. در نتیجه بر خلاف حرکت جریان آب، جانور نیز حرکت خواهد کرد.(همانند بادکنکی که هوای آن خالی می شود و در هوا حرکت می کند)

اسکلت بیرونی: این نوع اسکلت در حشرات و سخت پوستان دیده می شود. علاوه بر این که اسکلت بیرونی در حرکت نقش دارد؛ در حفاظت از این جانداران نیز نقش خواهد داشت.

ب بزرگ شدن اندازه جانور اسکلت خارجی نیز بزرگ می شود و جانور سنگین تر خواهد شد. با بزرگ شدن اسکلت خارجی در حرکت جانور نیز محدودیت هایی به وجود خواهد آمد.

جنس اسکلت خارجی در حشرات از کیتین می باشد.

اسکلت خارجی بر خلاف اسکلت درونی و آب ایستایی در خارج از بدن جانور قرار دارد.

اسکلت خارجی قابلیت رشد دارد و با افزایش اندازه جانور بزرگ می شود.

اسکلت درونی: در مهره داران اسکلت درونی دیده می شود.

ماهی هایی مانند کوسه ماهی اسکلت درونی از چنس غضروف دارند. اما در سایر مهره داران جنس اسکلت درونی از استخوان خواهد بود که غضروف نیز در کنار استخوان مشاهده خواهد شد.

استخوان در جانورانی که اسکلت درونی دارند از نظر ساختار بسیار شبیه به هم می باشد.