حنجره

بررسی ساختار حنجره

حنجره بخش مهمی از بدن است که دو وظیفه بسیار مهم دارد: تولید صدا  باز و بسته شدن نای ساختار حنجره حنجره در ساختار خود دارای غضروف و استخوان می…