قلب

چند سرخرگ و سیاهرگ به قلب متصل است؟

قلب انسان وظیفه پمپ کردن خون به قسمت های کختلف بدن را بر عهده دارد و برای انجام این وظیفه باید خون توسط سرخرگ و سیاهرگ به قلب بیاید. رگی…