برای مشاهده ویدیو های سه بعدی و انیمیشن های زیست شناسی به پیج  اینستا زیست باما به نشانیzistbamaسر بزنید.
|

ماهیچه

بررسی ماهیچه های انسان مانند اسکلتی و قلبی و صاف