هیپوفیز

مقایسه هیپوفیز پیشین و پسین

هیپوفیز پیشین و پسین دو بخش از غده هیپوفیز هستند که در پایین مغز قرار دارند و نقش مهمی در تنظیم فرایندهای هورمونی بدن دارند. این دو بخش از نظر…