زیست شناسی دوازدهم

بررسی مطالب و نکات مربوط به درس زیست شناسی دوازدهم

تفاوت ریبوز و دئوکسی ریبوز

ریبوز و دئوکسی ریبوز هر دو جز مونوساکارید های 5 کربنه می باشند. این مولکول ها از یک حلقه آلی 5 ضلعی تشکیل شده اند. این حلقه آلی در ساختار…