آیا یاخته های پارانشیمی فتوسنتز می کنند؟

در گیاهان یاخته های پارانشیمی در بافت زمینه ای دیده می شود. برخی از یاخته های پارانشیمی دارای قدرت فتوسنتز هستند.

کدام یاخته های در گیاهان فتوسنتز می کنند؟

علاوه بر برخی از از یاخته های پارانشیمی که مربوط به بافت زمینه ای در گیاهان هست؛ یاخته های نگهبان روزنه که از تمایز یاخته های روپوستی به وجود آمده اند نیز دارای قدرت فتوسنتز می باشند.

وظیفه دیگر یاخته های پارانشیمی چیست؟

این یاخته های علاوه بر فتوسنتز در ذخیره مواد نیز نقش دارند.

واکوئول بزرگ موجود در داخل این سلول ها می تواند آب و سایر مواد محلول در آب را در خود ذخیره و در موقع نیاز آزاد کند.

مقایسه بافت های گیاهان

zistbama وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *